அறிவோம் ஆங்கிலம்: Must என்ற வார்த்தைக்கும் have to என்ற வார்த்​தைக்கும் ஒரே அர்த்தம்தானா?

SHARE:

பொதுவாக அப்படித்தான். You must do this என்றாலும், you have to do this என்றாலும் ஒரே பொருள்தான். ‘நீ இதைச் செய்தாக வேண்டும்’.

ஆனால் எதிர்மறையாகப் பயன்படுத்தும்போது இரண்டுக்கும் ஒரு முக்கிய வேறுபாடு உண்டு.

You must not do this என்பதும், you do not have to do this என்பதும் ஒன்றல்ல.

You must not do this என்றால் ‘நீ இதைச் செய்யக் கூடாது’. அதாவது செய்தால் ஏற்க மாட்டேன்.

You do not have to do this என்றால் ‘நீ இதைச் செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை’. அதாவது நீ இதைச் செய்தாலும் பரவாயில்லை, செய்யாமலும் இருக்கலாம்.

இந்த இடத்தில் இன்னொன்றையும் குறிப்பிடுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன்.

You must do as I say என்பதில் ஒரு கட்டாயம் தொனிக்கிறது. அதாவது நான் சொல்வதை நீ செய்தாக வேண்டும்.

You ought to do as I say என்றால் அதில் அவரது கடமை அல்லது மனசாட்சியை நீங்கள் தூண்டி விடுகிறீர்கள். ‘நான் சொல்வதை நீ செய்வதுதான் நியாயம்’.

COMMENTS

Get Updates

Enter your email address:

Name

General knowledge,1,Italy,1,Learn English,5,Learn Tamil,3,Learning Tips,5,Traditional,2,
ltr
item
Srilanka Education: அறிவோம் ஆங்கிலம்: Must என்ற வார்த்தைக்கும் have to என்ற வார்த்​தைக்கும் ஒரே அர்த்தம்தானா?
அறிவோம் ஆங்கிலம்: Must என்ற வார்த்தைக்கும் have to என்ற வார்த்​தைக்கும் ஒரே அர்த்தம்தானா?
learn english learning english learn english online how to learn english english conversation english speaking course spoken english english study english lessons spoken english classes english course english language learning learn english grammar how to speak english english courses english speaking course online english language course learn english speaking english class study english online english lessons online english speaking online english learning course english for beginners esl english learn english conversation how can i learn english english course online online english classes how to improve english spoken english online how to learn english language business english english grammar lessons daily english conversation language learner how to learn spoken english learn american english grammar lessons how to speak english fluently speak english fluently i want to learn english english talk spoken english conversation spoken english lessons spoken english course how to learn english online english learning websites english lessons for beginners easy way to learn english english speaking lessons how to study english english conversation lessons speaking english conversation best way to learn english learn english vocabulary english training basic english conversation i learn english basic english speaking english language course online learn english kids easy english speaking english conversation online online english learning course english speaking classes easy learn english learn english grammar online english teacher how to learn english fast english conversation course english learning classes basic english learning how to learning english english school how to improve english speaking english learning lessons how to speak english well esl learning english english learning program english learning sites how can we learn english who to learn english learn english for beginners how to improve your english business english course learn grammar english conversation class how to learn english grammar english lessons for adults how to learn english easily learn english speaking online how to speak english easily english skills learn english words how to improve spoken english learn english in urdu learn british english learn english fast esl school english speaking english language learning online english speaking skills language school spoken english classes online learning english as a second language how to learn english quickly english grammar course learn english at home basic english course e learning english esl learning english stories for learning english want to learn english how can i learn english language how to talk in english study english grammar esl online english speaking exercises basic english speaking course improve english speaking basic english lessons teach english online esl english lessons learn english by listening esl english grammar why learn english learn english pronunciation learn advanced english learn spoken english online best english speaking course improve spoken english languages online english communication skills in english english speaking training advanced english online english school fluent english speaking course how can i speak english english language skills how to learn english well easy english speaking course spoken english audio english language classes study english speaking esl lessons learn english writing spoken english course online english language lessons english language studies spoken english training esl activities learn english conversation online business english vocabulary spoken english grammar how to speak english fast improve english online how to learn english fluently ways to learn english learn business english learn english quickly learn english audio english training courses best english course english classes for adults where to learn english business english lessons english training online online english learning classes english language course in urdu business english conversation to learn english language intensive english course to learning english spoken english book learning ingles learn english online for beginners learning english as a foreign language english learn english learn english online for adults best english learning sites where can i learn english i learning english learn to speak learn to talk english learn to speak english fluently learn english phrases spoken english learned quickly learn and speak english english learning books improve english speaking skills i want to speak english basic spoken english english learning school learn english speaking course english learning websites for beginners learn good english rapidex english speaking course how can you learn english learn english accent i want to learn english online help me to learn english easy way to speak english english as a second language lessons american english speaking course school of english english grammar book spoken english material how can i learn english online english courses in london english speaking course in urdu how can i learn to speak english for english learning english learning websites for adults learn english school advanced english course school english english as a second language course improve english language how to learn good english free online english courses learn english free spoken english exercises i learn english language learn basic english online free english courses london school of english how to speak better english learn english online free learn italian british english speaking course advanced english lessons free english classes english learning programs online english learning sites for beginners esl classes english learning software free english lessons free english speaking course online english learning sites learn english language online courses english language school english language speaking course english audio lessons web learn english how to study english online learn another language english online english grammar english lean learn polish english learning center english learning sites for adults how can we learn english language learn danish english speaking course free download how you learn english learn portuguese chat to learn english english speaking course online free english lessons for kids english language teaching learn english language course english learning videos learning to learn english basic english grammar general english course spoken english speaking english test spoken english tips english online free who to learning english english speaking practice why learning english learnt english where to learn english online english study course how to teach english cours in english learn english speak english how to speak good english english grammar tutorial best website to learn english learn english study lesson plan in english learn russian english language training learn swedish who to learn english language advance english speaking course english grammar test learn dutch english tutor esl course english test online english video lessons english speaking tips really learn english learn english learn english learn american english online english grammar practice learn english online free for adults english conversation practice english speaking tutorial learning english for learn english online free course online english learning websites english speaking software eng learning course games to learn english spoken english tutorial spoken english to tamil how to improve my english advanced english grammar improve english english for children english as a second language english listening practice english for kids learn english in london english language test esl grammar english education study in english english grammar online spoken english video learn greek study english online course how to learn english language online improve your english esl business english free english you learn english english language grammar english communication english practice esl program what to learn in english what learn english free online english classes english exercises online english listening english reading english grammar rules study english in usa learn english youtube basic english speak english like an american english writing the english learning business english language english grammar exercises fluent english learn english easily online free english grammar english guru how to learn ingles english lessons online free pages to learn english practice english online english language how to learn good english online learn english from improve my english english program study english in london english vocabulary american english learn english be english english speaking course american english pronunciation summer english courses cnn learning english best online english learning learn latin english grammar worksheets bbc learning english business english school easy english english activities teaching english grammar english pronunciation in learning english english language school london learn english today english as a second language classes english study websites english language center free spoken english learn to read english english as a foreign language free english speaking english language institute british council learn english english language speaking spoken english fluently english words private english lessons i was learning english english worksheets better english learning to speak english for beginners usa learn english learning english listening free english study how to learn english online free teaching business english learn how to learn english english exercises improve english grammar free spoken english course study english online free verbs in english free english language course english distance learning voa learning english self study english help to learn english english institute spoken english software learn english grammar free voa special english english tenses english to learn at home learn english language online free english programs bbc english english learn english in canada learn english online free video free english learning course how to learn english free english tenses learning learn english in uk learn english in england english phrases how do i learn english how do you learn english english software english courses in uk speak good english how to learn english language at home free learn english uk intensive english learning a foreign language learn english mp3 children learning english e learning english grammar learn more english learn to teach english learn english 2 english speaking countries english language program online english lessons for beginners free online spoken english course learn english download learn english from spanish learn eng free english learning websites free english learning software learning english speaking free learn english dvd learn english online free speaking learn english language free how do you learn english language business english class learn english cd english club learn english online free audio top english learning english language software how to learn english at home for free online spoken english classes free how do we learn english e learning english free learn english online free for beginners speak better english speak english well to learn english free lesson english free why are you learning english english learning online free websites learn english at home free i want to learn english free learning english online free course beginner learn english now english as a second language school usa learn english online free learn english for free online program esl learn english online free free english learning sites free ingles class online how to learn english online for beginners best english learning websites free where can i learn english for free www how to learn english speaking learn english fast online free e learning english speaking free best way to learn english online free google learn english free study english language online english lesson online free for beginners learning english online free download english classes online free for beginner englishilfen learn english free lessons l learn english study english language online free improve english online free course usa learn english free learn english classes online free how do i learn english language www learn english online free english learning classes site to learn english for free how do we learn english language i want to learn english language free i want to learn english online free online english learning free sites free site to learn english online about english learning good website to learn english how we learn english language free learn english study free esl learn english free near me learning en learn english for you what is learning english english grammar learning websites learn american english online free learning english is where to learn english for free ingles website spoken english tutor online free learneng how to learn british language are you learning english learn em ingles you study english lear in english www learn english learn about england where do you learn english learnengl learn english in tamil spoken english to tamil spoken english through tamil learn english through tamil learn tamil through english spoken english in tamil book tamil to hindi learning learn tamil through hindi spoken english tamil to english learn tamil through telugu tamil language learning learn to speak tamil hindi to tamil learning learn tamil in 30 days english grammar in tamil learn tamil language through english english grammar through tamil learn hindi through tamil learn telugu through english online spoken english class in tamil spoken english malayalam learn tamil in 30 days pdf how to learn english in tamil learn spoken tamil through english hindi language learning through tamil english through tamil tamil learning books spoken english tamil translation learn spoken english through tamil spoken english class in tamil learn tamil through english pdf how to learn english through tamil learn english through tamil pdf learn tamil through telugu pdf spoken english learning in tamil learn tamil online easy spoken english to tamil tamil language learning through hindi spoken tamil through english tamil learning apps english to tamil spoken english learn tamil through english online free telugu to tamil learning learn english through tamil book spoken english in tamil pdf learn english grammar through tamil tamil through english spoken english through tamil full course spoken english and tamil tamil learning for beginners spoken english through tamil pdf tamil to telugu learning learn tamil through kannada learn tamil words english language learning learn english online english learning course english speaking course in tamil learn english free spoken english videos in tamil english courses english grammar book hindi learning through tamil pdf how to learn english spoken english course learn english speaking learning english english learning software learn english learn to speak tamil through english how to learn spoken english english speaking course i want to learn english how to speak english english course hindi to english translation book learn english grammar in tamil tamil to english spoken english book spoken english easy learn english english study easy english grammar learn english grammar english lessons learn tamil in 30 days through telugu how to speak english through tamil learn telugu through tamil english grammar i want to learn tamil through english learn hindi alphabets through tamil pdf learn english conversation spoken telugu through tamil online spoken english course in tamil english online basic english grammar spoken tamil through hindi basic spoken english in tamil spoken english through tamil video learn spoken tamil english speaking practice speak english fluently learn english via tamil learn tamil through hindi pdf easy speak english to tamil english to tamil conversation learn tamil in 30 days through telugu pdf spoken english grammar how to speak good english i want to learn tamil learn tamil tamil to english learning book spoken english tutorial in tamil learn english in 30 days free online spoken english course through tamil tamil to english speaking esl english tamil to english speaking practice really learn english online spoken english in tamil english speaking in hindi tamil letters learning spoken english via tamil improve english speaking spoken english in telugu english speaking learn to speak tamil online learn spoken english through tamil online learn tamil alphabets through hindi tamil speaking course basic english speaking english speaking in tamil improve english how to learn english in tamil way tamil grammar lessons learn tamil through hindi book english conversation learn american english spoken english in tamil book pdf learn tamil online free tamil language tutorial tamil language learning through telugu spoken english english to tamil spoken english through tamil books to learn tamil through english business english spoken english tamil and english basic spoken english through tamil spoken english book in tamil language learn tamil online through english how to improve english speaking improve your english learn english grammar through tamil pdf spoken english classes online through tamil learn english from hindi basic hindi learning through tamil online spoken english through tamil tamil learning pdf english practice tamil language learn in english spoken english lessons in tamil learn tamil in 30 days through english easy way to learn tamil english to tamil spoken english book learn kannada from tamil learn english words tamil language learning through english pdf easy learn english through tamil spoken english grammar in tamil want to learn tamil through english learn english in urdu hindi language learning through tamil pdf spoken english learning videos in tamil basic english easy way to learn english through tamil hindi to english translation app how to speak english fluently through tamil tamil lessons for beginners spoken english practice in tamil learn tamil words through english easy to learn english in tamil english grammar book in tamil learn english in 30 days through tamil learn english speaking through tamil learn spoken tamil through english pdf learn tamil in 30 days through english pdf free download spoken english course in tamil how to learn english through tamil in 30 days english to tamil learning book learn tamil alphabets through telugu learn tamil language online telugu to tamil learning books pdf learn english through telugu easy way to learn tamil through english learn spoken english through tamil pdf tamil and english spoken english book basic english grammar through tamil english grammar lessons in tamil how to learn spoken english through tamil how to learn tamil spoken tamil english language learn to speak tamil through english free speak english through tamil learn tamil in 30 days through telugu book english grammar through tamil pdf learn to speak tamil through english pdf english vocabulary spoken english teaching in tamil learn tamil through telugu app oxford dictionary english to tamil learn tamil alphabets easy way to learn spoken english in tamil how to learn spoken english in tamil spoken english grammar through tamil simple spoken english through tamil spoken tamil through telugu books tamil english translation spoken english learn tamil through hindi online tamil to english learning pdf tamil basic learning books telugu to english spoken english spoken english in tamil pdf free download tamil teaching materials english to tamil dictionary pdf english tutorial in tamil speak tamil through english tamil learning books pdf spoken english online tamil english conversation through tamil english to hindi dictionary download easy spoken english spoken english online free training videos in tamil want to learn tamil learn tamil through telugu book spoken tamil lessons spoken tamil through telugu pdf learn hindi through tamil book tamil lessons tamil through telugu tamil language learning through telugu pdf learn english through tamil videos english grammar video lessons in tamil spoken english exercises how to learn english speaking in tamil tamil to english learning app english learning through tamil books best book to learn tamil spoken english class video in tamil english speaking course through tamil learn to read tamil english to tamil learning book pdf learn tamil through english book spoken english conversation in tamil learn hindi alphabets in tamil spoken english learning videos tamil how to spoken english in tamil english grammar in telugu how to learn english quickly in tamil learn to speak tamil through hindi spoken english and tamil translation easy way to learn english in tamil english to tamil words learn english to tamil spoken pdf tamil language course free spoken english through tamil learn tamil in 30 days through english pdf online tamil learning through telugu how to learn tamil in 30 days best spoken english book through tamil learn to speak tamil through telugu tamil reading practice for beginners telugu to telugu dictionary learn english through tamil in 30 days pdf telugu to tamil learning books tamil to english speaking book learn spoken tamil through hindi how to speak english in tamil english to hindi book tamil speaking course through telugu online hindi learning through tamil tamil language learning in hindi learn english in gujarati english grammar in tamil video basic tamil words to learn english spoken english book tamil to english tamil language lessons teach yourself tamil easy spoken english to tamil words how to speak tamil to english fluently telugu english dictionary app how to learn english grammar in tamil i want to learn tamil through hindi telugu to tamil learning pdf tamil for beginners reading and writing spoken english video tamil learn spoken hindi through tamil tamil to english translation sentences english to tamil learning pdf spoken hindi through tamil tamil to english conversation speak to english in tamil tamil online courses oxford dictionary english to telugu tamil language online course learn conversational tamil best spoken english book in tamil how to learn english grammar through tamil english to tamil spoken book tamil grammar tamil learning websites learn basic tamil online tamil classes tamil teacher english to tamil dictionary apps easy learn english through tamil pdf telugu to tamil language learning dictionary english to tamil english grammar in hindi tamil dictionary speak tamil in 30 days tamil and english grammar tamil to tamil dictionary english to tamil meaning learn telugu through tamil book learn tamil through english ebook learn to write tamil through english learn to speak tamil in 30 days dictionary english to hindi spoken english books in tamil pdf free download ta courses online basic spoken english through tamil pdf spoken english through tamil full course pdf how to speak spoken english through tamil how to speak english easily in tamil spoken english conversation through tamil basic tamil lessons tamil to hindi translation translate sinhala sentences to english spoken english material in tamil english conversation through tamil pdf rapidex spoken english tamil language learning books spoken english in tamil videos free download learn to read and write tamil how to speak tamil learn to write tamil spoken english words in tamil kannada to english dictionary learn tamil online free for beginners tamil lessons online tamil learning books through telugu tamil language learning app spoken english to tamil audio tamil letters learning video how to learn tamil through telugu spoken english through tamil in 30 days pdf download learn tamil alphabets through english tamil language study easy way to learn tamil through telugu translate english to tamil english grammar in tamil language aangilam i want to learn tamil language english to telugu dictionary simple spoken english through tamil pdf how to learn tamil through hindi english to tamil conversation pdf tamil tutor online spoken english through tamil pdf free download english grammar in kannada learn english through tamil audio learn basic tamil words through english easy way to learn hindi through tamil telugu to tamil translation book english to tamil hindi to tamil translation hindi learning app through tamil how to learn tamil language english grammar book through tamil telugu to tamil translation english to tamil sentence translation spoken english bangla tamil words for beginners tamil learning course spoken english apps in tamil learn tamil in 30 days online spoken english cd in tamil learn english through tamil app english through tamil pdf tamil learn in 30 days hindi speaking course through tamil how to speak tamil through english spoken english through tamil books free download learn tamil in english words easy english through tamil spoken english sentences in tamil basic tamil language learning how to learn tamil through english tamil learning through hindi pdf teach tamil online tamil language speak tamil through hindi how to learn spoken english in tamil pdf spoken english with tamil meaning pdf free download learn tamil through english pdf free download tamil speaking course pdf learn tamil grammar in tamil learn english grammar in hindi tamil spoken english learning videos in tamil english grammar with tamil explanation pdf free download basic english grammar through tamil pdf online telugu learning through tamil rapidex spoken english tamil learn tamil through telugu pdf ebook download how to speak english fluently in tamil easy learn hindi through tamil learn tamil language in marathi tamil translation learn tamil in 30 days through english online want to learn tamil through hindi tamil to english spoken english pdf tamil to english translation online basic spoken english in tamil pdf best tamil learning app tamil best spoken english book in tamil pdf google translate sinhala to english tamil language in english best way to learn tamil tamil words learn tamil letters through english english to kannada dictionary app telugu to english translation app translate english to sinhala spoken english through tamil pdf books tamil letters with pictures tamil letter writing english to kannada dictionary english grammar in tamil books rapidex spoken english book through tamil tamil via english dictionary english to tamil meaning tamil and english bangla to english speaking learn spoken english through tamil audio spoken english tamil to english pdf english to tamil spoken english pdf learn tamil words through english pdf basic english grammar in tamil hindi to english app tamil to hindi learning pdf free online spoken english in tamil english malayalam dictionary english to tamil dictionary download english grammar in tamil pdf online dictionary english to tamil learn tamil words through telugu tamil english spoken english book pdf translate english to hindi easy spoken english to tamil pdf grammar english in tamil learn tamil quickly punjabi to english speaking spoken english grammar in tamil pdf kannada to tamil learning telugu to english dictionary app easy tamil learning i want to learn tamil language through hindi kannada to english easy spoken english book in tamil pdf learn tamil alphabets through kannada tamil learning in 30 days tamil to english translator app how to learn tamil easily spoken english tamil translation pdf learn tamil language in 30 days through telugu learn english grammar through tamil pdf free download learn tamil through hindi pdf free download english to tamil transliteration english to malayalam translation learn to read tamil in 30 days basic english words with tamil meaning tamil to malayalam translation english grammar in marathi website in tamil language english to tamil spoken english book pdf disnary in english to hindi spoken english with tamil meaning free download tamil language for beginners spoken telugu through tamil videos hindi to english english to kannada google translate english to sinhala how to learn tamil to hindi telugu spoken in tamil online english to tamil dictionary english to telugu english to sinhala tamil to english teaching english to tamil translation online free tamil alphabets spoken english through tamil app english to hindi learn hindi in 30 days through tamil learn tamil through telugu pdf free download english grammar with tamil explanation 30 days english speaking course in tamil 30 days english speaking course book in tamil learn tamil language in 30 days tamil to tamil translation spoken english to bengali speak tamil tamil letters for kids learn english speaking through tamil pdf how to speak tamil in 30 days how to learn english through tamil pdf spoken english in kannada tamil to english dictionary apps english to tamil converter tamil grammar in tamil saga spoken english english to tamil speaking pdf tamil and english translation learn marathi from english how to learn tamil to english spoken english via tamil pdf english grammar in urdu learn english from telugu i want to learn tamil through telugu how are you in tamil tamil to telugu translation learn tamil speaking through telugu learning tamil through games free spoken english books in tamil tamil alphabets in english arabic to tamil translation learn spoken telugu through tamil learn english to telugu tamil learning pdf free download hindi to bangla translation tamil phrases learn tamil in 30 days through telugu online tamil alphabets with pictures tamil to kannada translation tamil sentences translate english into tamil nafisa spoken english through tamil hindi conversation through tamil learn tamil script spoken hindi online through tamil english grammar in tamil pdf free download learn english grammar in tamil pdf learn tamil in 30 days pdf free download english to telugu spoken english english to tamil translation online transliteration english to tamil tamil letters in english book meaning in english tamil language letters learn tamil phrases to learn tamil in 30 days 30 days learn tamil through telugu english to tamil grammar translation hindi english video kannada to english dictionary app tamil speaking classes tamil to english converter tamil alphabets chart telugu to tamil dictionary 30 days spoken english in tamil tamil letters in tamil tamil to english dictionary online kannada to english speaking spoken english tenses in tamil pdf english to tamil words list learn tamil sentences english english tamil dictionary tamil words in english language hindi to english learning app 30 days english speaking course book in tamil pdf online tamil translation spoken english in 30 days pdf in tamil tamil disnary english spoken english conversation in tamil pdf translate tamil to english sentences tamil language words translate english to tamil online tamil letter writing format how to improve english knowledge in tamil how to learn tamil language through hindi hindi speaking course through tamil pdf spoken english basic words in tamil learn tamil cd best english to tamil dictionary tamil to telugu dictionary tamil to english learning books pdf tamil words in english letters free online spoken hindi classes through tamil rapidex english to tamil pdf learn hindi via tamil tamil language learning pdf malayalam malayalam dictionary tamil teaching app spoken english 360 tamil translate tamil to english words dictionary tamil to english translation how to speak tamil to english english to tamil conversation online learn english to bangla tamil basic words spoken tamil pdf google english to tamil tamil english teacher tigrinya and english spokane english tamil tamil through hindi english to nepali grammar letter writing in tamil examples easy english grammar in tamil learn malayalam from tamil learn english through tamil book free download spoken english material pdf in tamil hindi letters in tamil 30 days spoken english tamil sanskrit to telugu dictionary learn hindi through tamil online free learn english through tamil pdf books free download tamil vali hindi learning tamil language in 30 days dictionary in english to tamil learn tamil 30 days through telugu learn tamil through malayalam sankaranarayana english to telugu dictionary rapidex english to tamil basic english in tamil english to bangla speaking spoken tamil classes translate english to tamil words tamil alphabets with english translation telugu to kannada dictionary english to tamil writing learn english through tamil 30 days how to speak tamil to hindi how to learn english in 30 days through tamil spoken english audio through tamil tamil to english translation meaning bengali to english speaking tamil reading practice english grammar in tamil meaning sura's learn english grammar through tamil how to speak tamil language spoken english in urdu tamil words to english words translation advanced english tigrinya dictionary spoken english grammar tamil meaning how to english speak in tamil how to learn spoken tamil how to speak english in tamil language how to speak tamil through hindi eng to tamil dictionary tamil alphabet letters learn to speak tamil in 30 days pdf bengali to english spoken english speak hindi through tamil oxford english to kannada dictionary tamil tutorial telugu to english speaking learn tamil grammar 30 days english to tamil tamilt english to tamil conversation pdf free download tamil grammar in tamil language pdf spoken english oriya to english english to hindi translation app how to teach tamil letters learn english to nepali how to learn english in tamil pdf english grammar video in tamil hindi language through tamil how to learn tamil fast bangla to china language spoken english tamil audio english grammer in tamil how to teach tamil for beginners oxford hindi to english translation book telugu to malayalam translation how to speak tamil in 30 days through english english to tamil learning pdf free download where are you in tamil kannada to telugu dictionary hindi learning videos through tamil english to urdu speaking dictionary sinhala tamil translation how to learn tamil through english in 30 days korean sinhala translation how to speak english easily tips in tamil tamil malayalam dictionary hindi alphabets in tamil tamil learning videos learn spoken english through tamil pdf free download best english to hindi translator english grammar bangla how to speak hindi easily through tamil english to telugu oxford dictionary english grammar in gujarati tamil lessons for beginners pdf arabic to tamil dictionary rapidex spoken english through tamil how to learn tamil through telugu pdf oriya to oriya dictionary punjabi to urdu dictionary learn tamil through hindi download english grammar book in gujarati turkey language translation in urdu tamil conversation pdf tamil alphabets with malayalam translation pdf how to learn tamil to telugu free spoken hindi through tamil english to tamil rapidex how to learn tamil in 30 days through telugu google tamil to english english to khasi dictionary english to tamil pronunciation how to teach tamil language how to learn tamil language easily tamil alphabets in telugu spoke meaning in tamil learn english from malayalam learn sri lankan tamil language how to learn tamil to hindi in pdf spoken english through tamil pdf file tamil grammar videos how to learn tamil through english pdf how to learn tamil online how can i learn tamil through hindi how to learn tamil language through english learn english with tamil meaning english to tamil online learn tamil through hindi books free download ajanta dictionary english to oriya how to learn tamil language through telugu english meaning app tamil grammar online learn tamil alphabets through malayalam spoken english through tamil cd learn meaning in tamil tamil to kannada dictionary tamil to tamil meaning dictionary tamil dialogues in english english to hindi video player online tamil to english dictionary how to learn tamil through hindi pdf english tenses in urdu how to learn tamil through english in 30 days pdf telugu to telugu meanings dictionary tamil learning classes basic tamil spoken english in gujarati bengali to english calendar online english to tamil translation how to learn tamil language through hindi pdf learn tamil through telugu pdf download tamil words translate to english study tips in tamil sanskrit to kannada dictionary telugu to arabic learn tamil through telugu books free download how to study tamil language learn tamil through english 30 days arabic to telugu translation how to read english words through tamil google translate english to hindi offline basic english words in tamil aangilam blogspot learn tamil through malayalam pdf how to speak telugu through tamil tamil lessons pdf bengali and english calendar english to oriya grammar tamil to arabic dictionary tamil alphabets in malayalam learn tamil alphabets through malayalam pdf rapidex spoken english tamil book english to punjabi app zoology dictionary english to hindi how to teach tamil oxford english to oriya dictionary free spoken english with tamil meaning dixonary english to hindi how to learn tamil easily through english learn english via hindi how to speak tamil fluently how can i learn tamil how to read tamil tamil basic grammar english to tamil reading learning english through tamil pdf free download nepali to english grammar english to marathi dictionary with pronunciation tamil for beginners tamil alphabets in telugu pdf how to learn tamil quickly spoken english tamil video tutorial technical dictionary english to hindi how to improve spoken english in tamil basic grammar in english to tamil tamil conversation learn english through tamil videos free download commerce dictionary english to marathi translate tamil to malay how to improve english communication skills through tamil how to learn english through tamil pdf free download hello english malayalam english speaking tips in tamil tamil english video how to speak english in tamil way how to learn tamil through telugu in 30 days english study in tamil translate english to tamil with grammar chemistry dictionary english to hindi tamil letters list tamil words writing practice tamil language basics how learn tamil in 30 days telugu to urdu dictionary where are you meaning in tamil proverbs in english to urdu marathi barakhadi in english learn to write tamil online english to hindi audio converter online english to tamil dictionary of english to punjabi tamil learning through english pdf free download basic english grammar with tamil meaning kannada to tamil dictionary tamil letters chart manipuri to english dictionary hindi to brazil language translator assamese to english translation english grammar rules in tamil dictionary english to tamil offline tamil english grammar book learn tamil language basics tamil language learning software free download tamil to eng tutor meaning in tamil english to sindhi grammar books how to teach tamil words marathi to urdu dictionary offline translator english to hindi spoken malayalam through tamil video tamil to english speaking course free download malayalam to english voice translator english grammar through tamil videos free download via meaning in tamil english to odia oxford dictionary how to learn tamil through telugu pdf free download tamil letters teaching videos english english telugu dictionary learn english through tamil book free download pdf tamil sentences for beginners hindi malayalam spoken you are welcome in tamil english to hindi translation typing spoken english through tamil pdf file free download how to learn tamil pdf idiom and phrases in english to hindi tamil through telugu pdf english to tamil speech how to learn tamil easily through telugu learn english to tamil translation how to study tamil english grammar translation in tamil pdf file english to hindi translator spoken english in marathi how to learn tamil in telugu urdu to telugu dictionary how to learn tamil letters easily english to telugu dictionary with pronunciation telugu malayalam dictionary hindi to oriya language translation tamil vali english how to talk in tamil spoken english sinhala tamil speaking course free download bengali to tamil dictionary best app to learn tamil english to marathi and marathi to english dictionary tamil alphabets with telugu translation how to teach tamil at home tamil language speaking scientific dictionary english to hindi medical dictionary english to punjabi tamil language in english alphabet how to pronunciation english words in tamil eng to kannada dictionary english to english and telugu dictionary i want tamil language tamil to english speech tamil alphabets chart with english espanol to hindi translation kannada to sanskrit dictionary write tamil words in english through in tamil spoken hindi through tamil audio how to learn tamil through malayalam best dictionary english to tamil tamil language spoken urdu to bengali dictionary shabdkosh english to telugu dictionary tamil language writing dictionary english to marathi how to learn tamil to hindi language tenses in english to telugu how to study in tamil translesion english to hindi tamil to english sentence translation exercises telugu hindi english dictionary free spoken english video in tamil tamil vazhi english tamil learning software free download disney english to hindi learn tamil through malayalam pdf free download tamil letters in telugu telugu to arabic dictionary tamil small words how to study tamil easily tamil spoken language tamil alphabets pdf free download basic english grammar tamil translation conversation in tamil language how to speak tamil easily how to improve tamil language i want tamil dictionary english to manipuri spoken english through tamil audio learn tamil for kids study in tamil hindi to bangla language passage translation english to hindi english to tamil video tenses hindi english basic grammar in tamil how to learn tamil letters though in tamil how to learn tamil through english in 30 days online proverbs in english to hindi tamil to french dictionary lean tamil tamil alphabets with telugu translation pdf tamil lessons for adults how to learn tamil in 10 days bengali to malayalam dictionary how to read tamil easily tamil basic letters tamil alphabets through telugu tamil to english online easy tamil words dictionary kannada to english tamil spoken by bengali to telugu dictionary english to hindi video converter how to know tamil language english to telugu dic tamilhq tamil easy words learn in tamil meaning malayalam dictionary malayalam to english basic tamil language tamil basic sentences kannada malayalam dictionary english and urdu translation bangla to tamil dictionary urdu to gujarati dictionary how to pronounce tamil words english to tamil script how to learn tamil in 30 days through english easy english to tamil how to speak in tamil through telugu basic tamil conversation tamil to urdu dictionary learn tamil fast tamil language video tamil best dictionary lesson in tamil tamil alphabets telugu translation tamil letters in tamil language translate portuguese to hindi english to kashmiri dictionary english to tamil translator offline tamil language in tamil words sanskrit malayalam dictionary study tamil through malayalam simple tamil words for beginners tamil speak easy learn tamil to hindi free download learn tamil through english ebook free download why learn tamil
https://4.bp.blogspot.com/-Wo4UpGROyrY/W7zNNyTmKVI/AAAAAAAAAg4/DgvRmUayGDo7bAUHjm_thEZZmA5eptqAgCK4BGAYYCw/s640/learn-english.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Wo4UpGROyrY/W7zNNyTmKVI/AAAAAAAAAg4/DgvRmUayGDo7bAUHjm_thEZZmA5eptqAgCK4BGAYYCw/s72-c/learn-english.jpg
Srilanka Education
http://edu.lankaitschool.com/2018/10/differents-of-must-have-to.html
http://edu.lankaitschool.com/
http://edu.lankaitschool.com/
http://edu.lankaitschool.com/2018/10/differents-of-must-have-to.html
true
8642546357014642308
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy