அறிந்து கொள்வோம்: ஆகிய, போன்ற எங்கு பயன்படுத்த வேண்டும்?

SHARE:


இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொற்களை சேர்த்து நாம் எழுதும்போதோ அல்லது சொல்லும் போதோ ஆகிய, போன்ற என்கின்ற சொற்களை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம்.

இந்த சொற்களை எதற்காக நாம் எங்கெங்கு பயன் படுத்துகின்றோம் என பார்க்கலாம்.

உதாரணமாக ,

ரோஜா, மல்லிகை, சாமந்தி ஆகிய பூக்களை கொண்டு இந்த மாலை தொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இங்கு நாம் ஆகிய என்ற சொல்லை பயன்படுத்தியுள்ளோம்.

இதற்கு இந்த மூன்று பூக்களை மட்டும் பயன்படுத்தி தொடுக்கப்பட்டது இந்த மாலை என்று பொருள். அதோடு அதற்கு மேல் வேறு எந்த பூக்களும் இந்த மாலையில் இல்லை என உறுதிபட சொல்வதற்கு ஆகிய எனும் சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஒரு தொகுப்பில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்துப்பொருட்களையும் எடுத்தாளும்போது (ஆகிய) பயன்படுத்த வேண்டும்.

அதேபோன்று ரோஜா, மல்லிகை, சாமந்தி போன்ற பூக்களை கொண்டு இந்த மாலை தொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இது இன்னொரு வடிவம். அதாவது முதலில் ஆகிய என்ற சொல்லை பயன்படுத்தினோம். அதேபோல இங்கு போன்ற என்கின்ற சொல்லை பயன்படுத்தியுள்ளோம். இதன் அர்த்தம் ரோஜா, மல்லிகை, சாமந்தி போன்ற மேலும் சில பூக்கள் இந்த மாலையில் தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று பொருள்.

அதேபோன்று பலவற்றை வரிசையாக சொல்லும்போது ( முதலிய ) எனும் சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அதாவது பேருந்து, ரயில் முதலிய வாகனங்கள் ... எனும்போதும், குதிரை, நாய், பூனை முதலிய வீட்டு விலங்குகள் என நாம் குறிப்பிடும்போது இச்சொல் பயன்படுதப்படுவதை அவதானிக்கமுடியும்

ஒரு தொகுப்பில் உள்ள அனைத்துப் பொருட்களையும் கூறாமல் , குறிப்பிட்டவற்றை மட்டும் சொல்லி ஒரு வாக்கியத்தினை அமைக்கும்போது, (போன்ற) எனும் சொல்லை பயன்படுத்தவேண்டும்.

அதற்கு மேலும் அந்த வரிசை நீள்கின்றது என்பதை சொல்லும் போது முதலிய எனும் சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

COMMENTS

Get Updates

Enter your email address:

Name

General knowledge,1,Italy,1,Learn English,5,Learn Tamil,3,Learning Tips,5,Traditional,2,
ltr
item
Srilanka Education: அறிந்து கொள்வோம்: ஆகிய, போன்ற எங்கு பயன்படுத்த வேண்டும்?
அறிந்து கொள்வோம்: ஆகிய, போன்ற எங்கு பயன்படுத்த வேண்டும்?
kuril eluththu nedil eluththu endral enna learn tamil learn tamil through english learn hindi through tamil tamil language learning tamil to hindi learning learn tamil through hindi learn tamil through telugu hindi learning through tamil pdf learn to speak tamil tamil learning books spoken english through tamil hindi to tamil learning learn tamil in 30 days learn tamil online learn tamil language through english tamil learning apps learn english through tamil tamil learning for beginners learn tamil words learn spoken tamil through english hindi language learning through tamil tamil lessons learn tamil through english pdf basic hindi learning through tamil learn tamil through telugu pdf tamil language learning through hindi tamil teacher learn tamil through english online free telugu to tamil learning tamil speaking course learn hindi from telugu learn hindi through telugu learn english in tamil learn tamil in 30 days through telugu book learn tamil online free tamil to hindi learning books online spoken english class in tamil tamil to telugu learning learn tamil through kannada easy way to learn tamil learn spanish learn italian tamil to telugu learning books tamil lessons for beginners learn english learn to speak tamil through english learn hindi through tamil book learn tamil for kids learn french learn tamil in 30 days through telugu learn german spoken english to tamil i want to learn tamil through english spoken english tamil to english learn portuguese spoken telugu through tamil learn kannada through telugu hindi learning app through tamil hindi to tamil learning books spoken tamil through hindi tamil basic learning books learn tamil through hindi in 30 days spoken tamil through english learn spoken tamil learn japanese learn tamil through hindi pdf learn tamil in 30 days through telugu pdf i want to learn tamil online hindi learning through tamil want to learn tamil learn russian tamil to english learning book learn arabic tamil letters learning learn to speak tamil online spoken english class in tamil learn tamil alphabets through hindi tamil through english tamil grammar lessons learn tamil through hindi book learn korean learn to read tamil tamil language tutorial tamil language learning through telugu to learn tamil through english learn tamil online through english tamil learning pdf tamil language learn in english learn tamil in 30 days through english tamil language course hindi language learning through tamil pdf tamil language learning through english pdf tamil reading practice for beginners want to learn tamil through english tamil hindi learning course pdf english speaking course in tamil learn tamil language online tamil tutorial basic tamil words to learn learn tamil through marathi tamil language lessons learn tamil words through english learn spoken tamil through english pdf easy way to learn hindi through tamil tamil for beginners reading and writing learn tamil alphabets through telugu english to tamil learning book tamil online courses tamil language online course telugu to tamil learning books pdf easy way to learn tamil through english tamil learning websites learn basic tamil online tamil classes how to learn tamil tamil to french learning book tamil websites for education learn to speak tamil through english free learn to speak tamil through english pdf teaching methods in tamil learn to write tamil through english learn tamil through telugu app ta courses online learn tamil alphabets tamil teaching aids easy learn hindi through tamil learn hindi learn english through tamil pdf tamil for beginners online spoken english course in tamil learn urdu basic tamil lessons spoken tamil through telugu books tamil letters learning for children learn tamil through hindi online tamil language learning books learn gujarati tamil teaching materials learn to write tamil learn punjabi learn tamil online free for beginners tamil lessons online learn tamil through kannada books tamil grammar worksheets tamil language study learn computer in tamil language i want to learn tamil language learn tamil through marathi pdf tamil tutor online learn tamil through telugu book spoken tamil lessons tamil to english speaking tamil to english speaking practice spoken tamil through telugu pdf tamil through telugu hindi learning books in tamil tamil language learning through telugu pdf tamil songs tamil to hindi learning books online hindi tutorial in tamil tamil learning course learn tamil in 30 days online learn tamil through kannada pdf speak tamil through english tamil video tamil film songs tamil alphabets for beginners english learning through tamil books best book to learn tamil learn tamil to hindi in 30 days basic tamil language learning english to tamil learning book pdf tamil course teach tamil online learn tamil through english book learn hindi alphabets in tamil spoken hindi to tamil learn hindi alphabets through tamil pdf learn to speak tamil through hindi bengali to tamil learning book tamil old songs learn telugu through tamil spoken hindi through tamil pdf learn tamil language in marathi spoken english learning in tamil learn computer in tamil learn hindi in 30 days through tamil 30 days english speaking course in tamil 30 days english speaking course book in tamil tamil language learning through bengali pdf tamil tuition online online tamil learning through telugu how to learn tamil in 30 days learn kannada best way to learn tamil learn tamil in 30 days book learn to speak tamil through telugu learn telugu tamil to hindi speaking course spoken english conversation in tamil telugu to tamil learning books learn spoken tamil through hindi tamil songs online tamil speaking course through telugu tamil learning games tamil to hindi learn marathi tamil language learning in hindi english to tamil spoken english easy to learn english in tamil teach yourself tamil easy spoken english to tamil words tamil class i want to learn tamil through hindi telugu to tamil learning pdf learn hindi to tamil language easy tamil learning tamil movie songs learn conversational tamil learn tamil through bengali learn tamil in 30 days through telugu online tamil songs download easy to learn hindi through tamil pdf english grammar lessons in tamil hindi to tamil spoken class tamil to japanese learning how to learn english in tamil latest tamil songs essential of teaching and learning in tamil learn spanish through tamil e learning in tamil telugu to tamil language learning english to tamil conversation tamil tamil bengali to tamil learning book pdf tamil dictionary speak tamil in 30 days learn malayalam learn german via tamil tamil writing learn tamil through english ebook hindi learning app in tamil learn to speak tamil in 30 days tamil language for beginners tamil film easy way to learn spoken english in tamil hindi to tamil hindi to tamil book for learning learn to read and write tamil how to speak tamil tamil learning books through telugu tamil language learning app english tutorial in tamil tamil letters learning video tamil new songs spoken english online tamil how to learn tamil through telugu learn tamil alphabets through english english conversation through tamil hindi speaking course through tamil pdf easy way to learn tamil through telugu hindi to tamil learning pdf learn slovenian learn tamil in 30 days through english pdf tamil teaching resources tamil to telugu spoken books tamil lessons for kids learn tamil through marathi book learn hindi via tamil how to learn tamil through hindi tamil to hindi learning pdf learn tamil from telugu in 30 days tamil actress tamil language learning through bengali learn basic tamil words through english bengali to tamil language learning how to learn tamil language marathi to tamil learning english grammar video lessons in tamil tamil words for beginners learn english grammar in tamil tamil to english learning pdf tamil teaching app tamil learn in 30 days teacher in tamil language learn tamil in english words learn tamil script hindi to tamil speaking course learn macedonian how to learn tamil through english learn kannada from tamil tamil learning through hindi pdf tamil comedy tamil language tamil movies speak tamil through hindi tamil mp3 learn hindi through tamil online free basic spoken english in tamil learn tamil through english pdf free download tamil speaking course pdf learn tamil grammar in tamil learn luxembourgish online telugu learning through tamil tamil learning classes tamil to hindi learning audio tamil speaking classes tamil with hindi learning tamil movies online learn tamil in 30 days through kannada tamil hindi learning course book easy way to learn english in tamil learn tamil in 30 days through english online want to learn tamil through hindi tamil classes near me best tamil learning app hindi tutorial through tamil tamil language in english learn samoan tamil words learn tamil letters through english tamil movie online alphabet tamil letters learning learn tamil language in 30 days pdf learn tamil alphabets pdf tamil letter writing tamil song lyrics spoken tamil learn english via tamil learn tamil words through english pdf tamil news paper tamil online tamil news easy speak english to tamil tamil to hindi learning online learn tamil grammar spoken english tutorial in tamil tamil translation learn tamil words through telugu online hindi learning through tamil pdf online spoken english in tamil tamil to hindi spoken audio learn tamil through bengali pdf learn tamil quickly learn tamil fast i want to learn tamil language through hindi learn spoken english through tamil online speak hindi through tamil learn tamil alphabets through kannada tamil learning in 30 days lesson in tamil tamil learning through kannada pdf how to learn tamil easily tamil movie download learn tamil language in 30 days through telugu learn tamil through hindi pdf free download basic english grammar in tamil learn french in tamil learn to read tamil in 30 days tamil websites in tamil language tamil letters tamil training website in tamil language learn tamil alphabets for kids tamil new movies learn spoken hindi tamil speaking course in hindi english to tamil how to learn tamil to hindi spoken english lessons in tamil hindi tamil learning course spoken tamil classes tamil to english teaching tamil alphabets learn tamil through telugu pdf free download learn tamil language in 30 days tamil language teaching methods tamil alphabet for kids tamil to tamil dictionary speak tamil tamil letters for kids how to speak tamil in 30 days tamil tutorial website course in tamil free hindi learning books through tamil app for learning tamil how to learn tamil to english easy way to learn english through tamil hindi words in tamil learn chinese in tamil tamil education apps tamil learning apps for kids english grammar in tamil video spoken english practice in tamil i want to learn tamil through telugu how are you in tamil learn tamil speaking through telugu learn english speaking through tamil learning tamil through games spoken english course in tamil tamil alphabets in english simple hindi words in tamil tamil books online reading tamil learning pdf free download tamil basic words for kids learn oriya tamil phrases tamil alphabets with pictures learn tamil through urdu learn telugu in 30 days through tamil tamil sentences tamil language in hindi learn tamil through hindi in 30 days pdf learn english grammar through tamil tamil language training spoken english teaching in tamil tamil language letters learn tamil phrases to learn tamil in 30 days tamil kannada learning speak english through tamil 30 days learn tamil through telugu french language learning in tamil tamil basic sentences tamil letters chart tamil letters in tamil learn tamil sentences learn spoken english through tamil tamil to english conversation learn tamil dvd learn tamil numbers english speaking in tamil learn basque tamil language words free hindi learning through tamil pdf tamil via english how to learn english in tamil way tamil letter writing format learn hindi letters through tamil pdf how to learn tamil language through hindi learn fijian tamilz tamil learn mongolian tamil to english learning books pdf tamil language learning pdf tamil conversation learn hausa tamilonline how to speak tamil to english tamil letter format basic tamil conversation learn tamil typing online tamil basic words tamil english teacher tamil through hindi tamil writing practice spoken english through tamil pdf tamil listening test online tamil books to read free tamil websites for kids tamil language in 30 days learn tamil 30 days through telugu learn tamil through malayalam books in tamil language tamilq tamil knowledge learn tamil in a month tamil alphabets with english translation chinese language learning in tamil how to speak tamil to hindi tamil writing online tamil alphabet writing practice pdf tamil reading practice how to speak tamil through english simple tamil words for beginners how to speak tamil language how to english speak in tamil php tutorial in tamil how to speak tamil through hindi tamil alphabet letters tamil spoken tamil can letter writing in tamil language tamilt english to tamil conversation pdf free download tamil words for kids how to learn tamil through kannada tamil in tamil how to learn spoken english in tamil tamil letters writing practice tamil to hindi learning apps 1st standard tamil book learn kazakh learn uzbek hindi to tamil language speaking how to teach tamil letters tamil reading about tamil language learn malagasy tamil learning books pdf how to learn tamil fast learn to write tamil online tamil language app how to teach tamil for beginners learn tamil through kannada pdf free download tamil online videos tamil to tamil exercise in tamil tamil books for beginners hindi to tamil speaking book tamil online teaching jobs tamil letter writing books education apps in tamil tamil alphabets pdf download how to learn tamil through english in 30 days hindi alphabets in tamil tamil learning videos tamil alphabets writing worksheets basic tamil words for kids how to learn english speaking in tamil how to write in tamil tamil to english learning app spoken tamil classes in chennai tamil lessons for beginners pdf how to learn tamil through telugu pdf learn tamil to hindi book free download learn tamil through hindi download tamil letters with pictures for kids learn tamil in sinhala online how to learn tamil to telugu how to learn tamil in 30 days through telugu learn sinhala through tamil pdf tamil comprehension tamil listening practice how to learn english quickly in tamil how to teach tamil language how to learn tamil language easily how to teach tamil letters for kids tamil alphabets in telugu games in tamil language learn sri lankan tamil language how to learn tamil to hindi in pdf about tamil language in tamil tamil oral reading passages how to learn tamil through english pdf how to learn tamil online how can i learn tamil through hindi how to learn tamil language through english learn malay through tamil tamil courses in sri lanka spoken english and tamil learn tamil through hindi books free download tamil basic letters how to learn tamil language through telugu tamil grammar online learn tamil alphabets through malayalam how to read english words in tamil learn spoken english through tamil pdf free download learn meaning in tamil tamil to english learning software free download tamil books for kids tamil learning app for android tamil writing practice book teaching tamil for preschoolers tamil school books online how to learn tamil through hindi pdf where is tamil spoken tamil education video learn to speak telugu tamil to hindi spoken books tamil lessons for kindergarten tamil lessons in sinhala free download basic tamil books to read in tamil online about teachers in tamil how to learn tamil language through hindi pdf learn tamil through telugu pdf download tamil alphabet song tamilsonline learn tamil through telugu books free download tamil to hindi speaking how to study tamil language tamil reading for kids learn tamil through english 30 days english to tamil spoken book basic english words in tamil learn tamil through malayalam pdf how to speak telugu through tamil tamil lessons pdf tamil games in tamil language tamil letter writing for kids tamil alphabets in malayalam tamil video tamil english sentence to tamil tamil alphabets with english translation pdf tamil alphabet book learn tamil alphabets through malayalam pdf tamil activity games tamil language software learn urdu in tamil tamil alphabet chart for kids how to teach tamil learn php in tamil tamil aksharamala tamil words list for kids how to read english words correctly in tamil free online spoken english in tamil how to teach tamil for kids how to learn tamil easily through english tamil stories for kids in tamil language tamil via hindi learning pdf how to speak tamil fluently tamil letters chart with pictures learn tamil in 30 days pdf free how can i learn tamil how to read tamil about tamil language in tamil website tamil basic grammar tamil reading for beginners english to tamil reading tamil hindi learning course book free download tamil alphabets in telugu pdf tamil alphabets worksheets how to study for exams in tamil tamil alphabet learning for kids how to learn tamil quickly learn tamil through english android app english letter to tamil letter learn tamil in sinhala video tamil letters writing practice worksheets tamil alphabets with pictures for kids tamil letters in english what is tamil language tamil letter writing format download tamil to hindi learning videos how to say how are you in tamil tamil letters in telugu telugu to tamil learning books free download english speaking tips in tamil tamil english video learn tamil in singapore how to learn tamil through telugu in 30 days tamil words in english letters tamil letters list tamil words writing practice tamil language basics how learn tamil in 30 days tamil talk tamil games online 3 tamil simple tamil words tamil learning through english pdf free download tamil oral practice tamil alphabets and words tamil script writing online second language tamil books learn tamil language basics exercise in tamil language spoken tamil through kannada tamil language learning software free download learn tamil through malayalam books tamil to english letter writing tamil lessons for adults tamil to english converter tell in tamil tutor meaning in tamil english to tamil conversation online tamil letters pdf download baby learning videos tamil how to teach tamil words tamil to english speaking course free download tamil to hindi learning videos download hindi to tamil spoken book hindi and tamil language tamil flash cards online tamil to telugu language book tamil words in english language how to learn tamil through telugu pdf free download tamil pronunciation audio tamil letters teaching videos php tutorial in tamil language how to teach tamil alphabets tamil letters for kids free download english alphabets in tamil language common tamil words tamil language alphabets how to learn music in tamil english speaking course tamil pdf free download tamil sentences for beginners english learning videos in tamil tamil alphabets writing practice tamil one online tamil simple words tamil reading software tamil script tamil writing software online how to learn tamil pdf understand in tamil how to learn hindi via tamil tamil letters writing practice pdf tamil through telugu pdf free download hindi to tamil learning book online in tamil how to learn tamil easily through telugu talk in tamil tamil alphabets with pictures pdf how to study tamil tamil language in tamil spoken tamil through malayalam write name in tamil tamil language app download learn tamil in 30 days through telugu free download how to learn tamil in telugu tamil words for kindergarten how to learn tamil letters easily hindi language to tamil how to talk in tamil tamil letters practice tamil letters learning pdf how to write name in tamil basic tamil phrases steps in aptavakyam learning tamil speaking course free download tamil pronouns best app to learn tamil plc basics in tamil tamil alphabet picture book simple tamil sentences how to learn spoken tamil tamil blood learn music in tamil madrasi language how to write tamil letters in two lines note tamil alphabets with telugu translation how to teach tamil at home tamil language phrases how to learn tamil in 30 days through telugu pdf one line india tamil tamil language speaking tamil language in english alphabet lesson meaning in tamil tamil phrases and common sentences tamil reading app study in tamil tanki online how many letters in tamil language i want tamil language tamil workbook tamil work books tamil vowels with pictures tamil letters writing worksheets tamil letters with malayalam translation sample letter in tamil sample letter in tamil language tamil letter writing samples write tamil words in english tamil passage reading tamil letters video how to learn tamil through malayalam tamil speaking app tamil letters practice sheets tamil language spoken write english to tamil how to study tamil language through malayalam fast in tamil telugu to tamil learning ebook common tamil phrases tamil language learning through malayalam tamil language writing tamizh language write in tamil language how to learn tamil to hindi language tamil guide for class 7 how to study in tamil tamil lipi basic tamil for kids greetings in tamil tamil alphabet worksheets pdf write name in tamil language how to speak tamil in 30 days through english tamil alphabets writing how are you in tamil language tamil learning software free download learn tamil through malayalam pdf free download number of alphabets in tamil tamil alphabets for kids free download learn tamil youtube tamil small words how to study tamil easily hindi learning videos through tamil tamil via hindi tamil alphabets in kannada tamil spoken language tamil france basic hindi in tamil telugu language in tamil tamil alphabets pdf free download telugu spoken in tamil bangla to tamil language tamil words starting with a conversation in tamil language tamil alphabets practice sheets how to speak tamil easily lean in tamil how to learn tamil through kannada pdf how to improve tamil language teach meaning in tamil i want tamil tamil online websites tamil language songs learn tamil letters through malayalam tamil for dummies how to learn tamil alphabets tamil alphabets in hindi pdf tamil alphabet words basic tamil sentences english to tamil conversation free download tamil letters for kindergarten hindi tutorial for beginners in tamil how to learn tamil to malayalam tamil fast hindi letters in tamil letter writing in tamil pdf easy tamil who are you in tamil tamil books tamil language video who speaks tamil english to tamil video spoken english in tamil book lean tamil meaning how to write tamil words learn tamil in 30 days free download learn gujarati through tamil how to learn tamil letters how to learn tamil through english in 30 days online hindi conversation in tamil tamil letters download free why in tamil language tamil word games online how to pronounce tamil letters lean tamil tamil alphabets with telugu translation pdf simple tamil words list how to learn tamil in 10 days tamil letters pronunciation video script of tamil language tamil knowledge website one in tamil language where do they speak tamil learn tamil in 30 days through english free download tamil alphabet chart for kids download how to read tamil easily tamil alphabets through telugu tamil with how to learn sangeetham in tamil how to write tamil in tamil tamil sentences for kids tamil to english online easy tamil words tamil grammar videos tamil langue tamil letters app tamil letters for beginners tamil ll days in tamil language how to write in tamil language tamil written in tamil tamil letter model how to write tamil in english tamil spoken by learn computer basics in tamil tamil alphabets images learn tamil in 30 days book free download tamil alphabets through malayalam tamil format basic tamil sentences in english tamil sentences in telugu how to know tamil language tamil ezhuthukal chart tamilhq tamil letters kids tamil reading and writing tamil alphabets pronunciation tamil through kannada tamil easy words tamil lan learn in tamil meaning hindi to tamil conversation english to tamil writing basic tamil language simple sentences in tamil omniglot tamil how to read and write tamil teacher meaning in tamil how to speak sri lankan tamil tamil terminal tamil teacher video tamil letters worksheet how to improve knowledge in tamil tamil onli india in tamil language best words in tamil i know tamil in tamil tamil alphabets with english pronunciation tamil video word tamilanda learn malayalam from tamil easy in tamil tamil ezhuthukal list english to tamil script telugu to tamil learning free download how to learn tamil in 30 days through english madrasi language in hindi learn sri lankan tamil tamil express how to speak in tamil through telugu tamil alphabets in hindi translation simple tamil sentences in english tamil alphabets in kannada pdf tamil important words tamil verbs in telugu tamil alphabet games tamil language guide tamil language alphabet chart tamil very tamil alphabets video tamil language sentences online tamil to english tamil online tools educational songs in tamil how to tamil tamil sentences in tamil how much in tamil language tamil letters malayalam translation tamil alphabets telugu translation tamil text editor online tamil letters with words and pictures tamil letters pronunciation audio how to learn chinese language from tamil tamil letters in tamil language how to write tamil in tamil language tamil alphabets chart with english tamil hot speak malayalam through tamil which south indian language is easy to learn good in tamil language tamil letter games what in tamil language to write in tamil tamil language in tamil words i want you in tamil tamil sample letters class in tamil how many letters are there in tamil language tamil alphabet video songs free online tamil basic sentences in tamil how to write tamil in hindi tamil internet tips study tamil through malayalam how to write a tamil song tamil language tamil learn tamil in chennai tamil alphabets in bengali no of alphabets in tamil foreigners speaking tamil where are you in tamil language tamil speak easy basic in tamil go in tamil language tamil letters meaning tamil audio online tamil learning software for kids basic tamil alphabets how do you say how are you in tamil old tamil script how to write a song in tamil tamil letter sample tamil online games free learn tamil to hindi free download learn tamil through english ebook free download why learn tamil simple tamil tamil words and phrases meaning of lean in tamil commonly used tamil words tamil speaking hindi tamil speaking foreigners where did tamil language originated from don in tamil language study tips tamil tamil alphabet free download old tamil alphabets what language do tamils speak tamil language how old interactive in tamil tamil language to hindi language hindi conversations in tamil
https://3.bp.blogspot.com/-E-kbeconImA/W79kEQPY21I/AAAAAAAAAiA/rJezSbbgn1UsK5sXTy_i4ciUoiOFzCfvwCK4BGAYYCw/s640/tamil%2Blearning.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-E-kbeconImA/W79kEQPY21I/AAAAAAAAAiA/rJezSbbgn1UsK5sXTy_i4ciUoiOFzCfvwCK4BGAYYCw/s72-c/tamil%2Blearning.jpg
Srilanka Education
http://edu.lankaitschool.com/2018/10/blog-post_11.html
http://edu.lankaitschool.com/
http://edu.lankaitschool.com/
http://edu.lankaitschool.com/2018/10/blog-post_11.html
true
8642546357014642308
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy